அறிவித்தல்கள்

யூலை 14, 2012 தமிழும் கடலும் காலம் இலக்கிய நிகழ்வு

Jul 11th, 2012 | By | Category: அறிவித்தல்கள், நிகழ்வுகள்


மே 20, 2012 காலம் இலக்கிய இரவு – அறிமுகமும் வெளியீடும்

May 16th, 2012 | By | Category: அறிவித்தல்கள்


ஏப்பிரல் 28, 2012 – வாழும் தமிழ்: புத்தகக் கண்காட்சி, இலக்கியக் கருத்தரங்கு

May 16th, 2012 | By | Category: அறிவித்தல்கள்


ஒக்டோபர் 13, 2011 பெயரிடாத நட்சத்திரங்கள் – ஈழப் பெண் போராளிகளின் கவிதை நூல் வெளியீட்டு விழா

Nov 5th, 2011 | By | Category: அறிவித்தல்கள்

 
 
 சூன் 19, 2011 நனவிடை தேய்தல் – எஸ். பொ சந்திப்பு

Jun 17th, 2011 | By | Category: அறிவித்தல்கள், நிகழ்வுகள்


11 சூன் 2011 வாழும் தமிழ் – தமிழ் புத்தகக் கண்காட்சி

Jun 9th, 2011 | By | Category: அறிவித்தல்கள், நிகழ்வுகள்