நிகழ்வுகள்

யூலை 14, 2012 தமிழும் கடலும் காலம் இலக்கிய நிகழ்வு Scarbrough Village C.C Jul 14, 2012 5:30pm
காலம் இலக்கிய இரவு – அறிமுகமும் வெளியீடு Don Montogomery Community Recreation Centre May 20, 2012 5:30pm
ஏப்பிரல் 28, 2012 – வாழும் தமிழ்: புத்தகக் கண்காட்சி, இலக்கியக் கருத்தரங்கு Scarborough Civic Centre Apr 28, 2012 10:00am
ஒக்டோபர் 13, 2011 பெயரிடாத நட்சத்திரங்கள் - ஈழப் பெண் போராளிகளின் கவிதை நூல் வெளியீட்டு விழா Mid-Scarborough community center, 2647 Eglinton Ave Nov 5, 2011 8:35pm
சூன் 19, 2011 நனவிடை தேய்தல் - எஸ். பொ சந்திப்பு Jun 19, 2011 5:00pm
11 சூன் 2011 வாழும் தமிழ் - தமிழ் புத்தகக் கண்காட்சி scarbrough Civic Center Jun 11, 2011 10:00am
சுடர் ஏந்திய தொடர் ஓட்டம் ஸ்காபுரோ மிட் கம்மூனிட்டி சென்ரர் Nov 25, 2010 5:30pm
செழியனின் நூல் வெளியீடு வானத்தைப் பிளந்த கதை
வாழும் தமிழ் ஸ்காபுரோ சிவிக் சென்ரர் Oct 6, 2010 12:00am