எம்மைப் பற்றி

சீரிய தமிழ் இலக்கியத்தையும், திறனாய்வுகளையும் கொண்டு கனடாவில் நீண்ட காலமாக வெளிவரும் ஒரு சஞ்சிகை காலம் ஆகும்.