தொடர்பு

செல்வம் அருளாணந்தம் (ஆசிரியர்)
தொ.பே: 0014167311752
மின்னஞ்சல்: kalam@tamilbook.com
16, Hampstead Court Markam
ONT L3R 3S7
Canada
ராஜகோபால் (தமிழக ஒருங்கணைப்பாளர்)
தொ.பே: 94442 74205
மின்னஞ்சல்: kaalammagazine@gmail.com
First Floor, 44, 5th Street
Om Sakthi Nagar, Valasarawalkam
Chennai – 600 087, India

(required)
(required)